Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Συνεχιζόμενη Κατάρτιση – Οικονομία και Κοινωνία

Choose language:   gr | en

Γενικές Πληροφορίες

Το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας, αναπτύσσει το πρόγραμμα της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης «Συνεχιζόμενη κατάρτιση – Οικονομία και Κοινωνία». Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος είναι ο κ. Χλέτσος Μιχάλης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Σκοπός του προγράμματος της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι να παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις σε γνωστικά αντικείμενα που έχουν άμεση σχέση με την αγορά εργασίας. Συνδυάζοντας τη θεωρητική και ερευνητική κατάρτιση των μελών του εργαστηρίου και την εξειδίκευσή τους σε συγκεκριμένους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής ζωής, παρέχει υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικά προγράμματα.

 

Το πρόγραμμα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης απευθύνεται τόσο σε εργαζόμενους, όσο και σε ανέργους. Απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων που θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους, σε απλούς εργαζόμενους που θέλουν να αποκτήσουν εξειδίκευση που θα τους είναι χρήσιμη στην επαγγελματική τους εξέλιξη και σε ανέργους που θέλουν να αποκτήσουν εφόδια και γνώσεις για να ενταχθούν ευκολότερα στην αγορά εργασίας.

 

Η εκπαίδευση στο πρόγραμμα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης γίνεται αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου και δεν απαιτείται η παραμονή του εκπαιδευόμενου στα Ιωάννινα κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης των μαθημάτων και των εξετάσεων. Η εκπαίδευσή τους γίνεται στη βάση συγκεκριμένου εκπαιδευτικού υλικού που παρέχεται στους εκπαιδευόμενους στην έναρξη του μαθήματος. Οι συγγραφείς του εκπαιδευτικού υλικού είναι μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων, καθηγητές των ΤΕΙ και επαγγελματίες με σημαντική επαγγελματική εμπειρία στα συγκεκριμένα αντικείμενα.

 

Το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής διαθέτει συγκεκριμένη πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης μέσω της οποίας θα γίνεται η διδασκαλία και η εξέταση των μαθημάτων. Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής για τον εκπαιδευόμενο αποτελεί μόνο η πρόσβασή του στο διαδίκτυο.

 

Το πρόγραμμα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης «Συνεχιζόμενη κατάρτιση – Οικονομία και Κοινωνία» απευθύνεται σε όλους (πτυχιούχους ΑΕΙ - ΤΕΙ και αποφοίτους Λυκείου) που επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα. Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι απαραίτητη η γνώση χρήσης υπολογιστών και διαδικτύου, word και excel, αλλά όχι η γνώση κάποιας ξένης γλώσσας.

 

Ορισμένα από τα προσφερόμενα μαθήματα θα είναι στην ελληνική γλώσσα και στην αγγλική γλώσσα. Το πρόγραμμα της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης «Συνεχιζόμενη κατάρτιση – Οικονομία και Κοινωνία» θα συμπληρώνεται συνεχώς με νέα μαθήματα και θα ανανεώνεται η ύλη των ήδη υπαρχόντων μαθημάτων.

 

Το πρόγραμμα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης αποτελείται και από μεμονωμένα μαθήματα και από κύκλους μαθημάτων που περιέχουν περισσότερα του ενός μαθήματα. Ένας κύκλος μαθημάτων, μέσω της συνάφειας των μαθημάτων που περιέχει, δίνει εξειδίκευση σ’ ένα ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο (π.χ. Διοίκηση Μονάδων Υγείας), ενώ ένα μάθημα παρέχει εξειδικευμένη γνώση σ’ ένα συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο (π.χ. Οικονομικά της Υγείας).

 

Ο εκπαιδευόμενος μπορεί να επιλέξει να εγγραφεί σ’ ένα ή περισσότερα μεμονωμένα μαθήματα ή σ’ ένα κύκλο μαθημάτων. Αν επιλέξει ένα κύκλο μαθημάτων, τότε ακολουθεί συγκεκριμένη σειρά παρακολούθησης μαθημάτων. Αν επιλέξει να εγγραφεί σε περισσότερα του ενός μεμονωμένα μαθήματα, μπορεί να τα παρακολουθεί ταυτόχρονα ή διαδοχικά.

 

Κάθε μάθημα χωρίζεται σε θεματικές ενότητες που αντιστοιχούν σε εβδομάδες μελέτης. Για κάθε θεματική ενότητα θα υπάρχει και αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό (σημειώσεις του διδάσκοντα) που θα καλύπτει επαρκώς την ύλη που θα διδάσκεται και δεν θα απαιτείται η χρήση άλλων βοηθημάτων. Με την ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας ο εκπαιδευόμενος θα εξετάζεται μέσω του διαδικτύου, σε ένα πλήθος ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής ή σωστού λάθους. Με την ολοκλήρωση όλων των θεματικών ενοτήτων εξετάζεται, μέσω του διαδικτύου, σε τελικό διαγώνισμα. Ο τελικός βαθμός υπολογίζεται βάσει της βαθμολογίας των διαγωνισμάτων κάθε θεματικής ενότητας και του τελικού διαγωνίσματος. Αν ο τελικός βαθμός δεν είναι προακτέος (μεγαλύτερο ή ίσο του πέντε) τότε ο εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα να εξεταστεί μία ακόμη φορά σ’ ένα επαναληπτικό διαγώνισμα. Αν ο βαθμός είναι προακτέος, τότε στον εκπαιδευόμενο χορηγείται πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης και ολοκλήρωσης του μαθήματος ή του κύκλου μαθημάτων, αν ο βαθμός δεν είναι προακτέος, τότε στον εκπαιδευόμενο χορηγείται πιστοποιητικό απλής παρακολούθησης του μαθήματος ή του κύκλου των μαθημάτων.

 

Το κάθε μάθημα προσφέρεται εκ νέου κάθε μήνα (ξεκινά την πρώτη Δευτέρα του κάθε μήνα) με εξαίρεση τον Αύγουστο όπου δεν παρέχεται η εκπαιδευτική διαδικασία.

 

Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε τραπεζικό λογαριασμός της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εφάπαξ με την εγγραφή ή σε δύο ισόποσες δόσεις στην περίπτωση μεμονωμένων μαθημάτων ή μηνιαίως στην περίπτωση του κύκλου μαθημάτων. Για τα χρήματα που καταβάλλονται παρέχεται απόδειξη είσπραξης.

 

Ο εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα, κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας να επικοινωνεί είτε με τον υπεύθυνο τεχνικής υποστήριξης του προγράμματος, είτε με τον υπεύθυνο της διοικητικής υποστήριξης, είτε με τον διδάσκοντα καθηγητή, είτε με τον επιστημονικό υπεύθυνο του προγράμματος.

 

Την αίτησή σας θα πρέπει να την υποβάλλετε ηλεκτρονικά. Αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα στην ηλεκτρονική επιβολή της αίτησής σας ή θέλετε να τη στείλετε με fax ή με e-mail, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 2651005929 ή στείλτε μας e-mail στη διεύθυνση : atsiuris@cc.uoi.gr